A Cloud-a-Day Keeps the Conflict Away!

O mracích

Technika řešení konfliktů pomocí "mraku" (tedy nástroje Evaporating Cloud) je součástí robustního systému TOC Thinking Processes (Myšlenkových procesů založených na Teorii omezení - dále zkráceně "TOC TP") pro systémovou analýzu a řešení komplexních problémů.

Účelem této sekce webu je seznámit čtenáře se základními informacemi, které potřebuje, aby mohl techniku "mraku" co nejúčinněji používat.
První dvě části této sekce přinášejí úvod do dvou základních myšlenkových rámců, ve kterých se uživatel TOC TP pohybuje. Těmito myšlenkými rámci jsou Logika typu "Podmínka postačující" (Sufficiency Logic) a Logika typu "Podmínka nutná" (Necessity Logic).

Následuje část Kategorie oprávněných výhrad (Categories of Legitimate Reservations - CLR), která popisuje soubor osmi velmi užitečných nástrojů pro logickou korekturu diagramů, které jsou v rámci TOC TP konstruovány.

Teoretický úvod je doplněn pojednáním o tzv. nežádoucích efektech (UnDesirable Effects - UDEs). UDEs jsou velmi důležitým prvkem TOC TP pro konstrukci mraků.

Další dvě části této sekce představují těžiště poznatků vzhledem k zaměření webu na řešení konfliktů pomocí techniky "mraku".

Čtenář je zde seznámen:

(1) jak mraky konstruovat (tj. jak dobře popsat určitý konflikt pomocí nástroje TOC TP Evaporating Cloud),

(2) jak pomocí mraku řešit konkrétní konflikty (dilemata).

Jakou roli hraje a jaké místo zaujímá nástroj Evaporating Cloud v souboru nástrojů TOC TP? To se čtenář dozví v části Myšlenkové procesy TOC, kde je stručně popsán celý proces TOC TP i jeho jednotlivé nástroje.

V závěrečných částech této sekce je úvod do pokročilých metod využívání nástroje Evaporating Cloud při řešení složitých (chronických) problémů a pro nacházení průlomových řešení (Breakthrough Solutions) a význam umění účinného řešení konfliktů pro schopnost jasně přemýšlet.