A Cloud-a-Day Keeps the Conflict Away!

Logika typu PODMÍNKA NUTNÁ (Necessity Logic)

Myšlenký rámec PODMÍNKA NUTNÁ používáme vždy, když přemýšlíme v kategoriích požadavků. Když máme za to, že něco musí existovat dříve, než může existovat něco jiného, používáme tento způsob myšlení.

Pro myšlení typu PODMÍNKA NUTNÁ jsou příznačné pojmy musí, nesmí, nemůže, potřebuje nebo .

Nutné podmínky jsou pravidla, závazné postupy nebo zákony, které vytvářejí rámec, hranice či omezení, v rámci kterých podle svého přesvědčení můžeme usilovat o dosažení svých záměrů a cílů.

Respektování nutných podmínek ještě samo o sobě negarantuje dosažení cíle. Obvykle však předpokládáme, že pokud nebudou příslušné nezbytné podmínky splněny, daného cíle určitě nedosáhneme.

 

Základní prvky logických diagramů typu "Podmínka nutná" 

Základním prvkem logických diagramů typu "podmínka nutná" je entita (Entity).

Entita - na rozdíl od diagramů typu "podmínka postačující" - nemusí být vyjádřena celou větou.

Entity mají v rámci systému mezi sebou logické vztahy, které jsou znázorněny šipkami (Arrows). Entita na začátku šipky představuje nutnou podmínku (Necessary Condition), entita na konci šipky pak představuje (dílčí) cíl (Objective).

Celý vztah pak čteme takto:

Aby mohla existovat [entita A - (dílčí) cíl], musí nejprve existovat [entita B - nutná podmínka].

 

 

Výše uvedené příklady čteme:

Abych byl tělesně zdatný, musím pravidelně cvičit.

Abychom zvýšili zisk, musíme snížit náklady.

Abychom se mohli najíst, musíme mít peníze.

 

Pod šipkami jsou skryty předpoklady (Assumptions), které dle názoru tvůrce příslušného logického diagramu zakládají daný logický vztah mezi entitami.
Předpokladů může být více než jeden. Tyto předpoklady jsou platné, nebo neplatné.

 

Právě v odhalování skrytých předpokladů a ověřování jejich platnosti spočívá hlavní síla těchto logických diagramů. Představuje také hlavní důvod, proč stojí za to tyto diagramy konstruovat.

 

Při čtení diagramů pak předpoklady vyjadřujeme následovně:
Aby mohla existovat [entita A - (dílčí) cíl], musí nejprve existovat [entita B - nutná podmínka], PROTOŽE platí [PŘEDPOKLADY].
V následující příkladu bychom celý vztah četli:
Abychom se mohli najíst, musíme mít peníze, protože jídlo lze získat pouze za peníze.

 

 

Práce s logickými vztahy typu "Podmínka nutná"

 
Nástroj Evaporating Cloud je používán v myšlenkovém rámci "podmínka nutná". Je proto velmi důležité této formě logických vztahů dobře porozumět a umět s nimi pracovat.

 

Práce s logickými vztahy typu "podmínka nutná" spočívá ve třech základních krocích:

  1. Dobře popsat a graficky vyjádřit  daný logický vztah

  2. Odhalit skryté předpoklady, na nichž je tento vztah založen

  3. Najít alternativy (injekce), které eliminují stanovené nutné podmínky

 

Zkusme si tyto tři kroky demonstrovat na příkladu uvedeném výše: Abychom se mohli najíst, musíme mít peníze.

Krok 1 - logický vztah je graficky znázorněn v předchozím oddílu.

Krok 2 - předpokládáme, že jídlo lze získat jen za peníze.

Krok 3 - nalezení alternativy - řešení:

Za jakých okolností předpoklad nebude platit a my dosáhneme svého cíle (najíst se) i bez nutné podmínky (mít peníze)?

Řešení je: Jídlo lze získat i bez peněz.

Je to možné?

Ano. Pomineme-li morálně sporné způsoby, kterými lze získat jídlo i bez peněz (vyžebrat, ukrást), jsou i mnohé další, jako např. si jídlo odpracovat nebo za něj poskytnout nějakou protislužbu.

 

Alternativní rámec

Velmi účinným způsobem, jak najít řešení (injekce) pro daný problém, je představit si prostředí, kde uvedená podmínka neplatí.

V jakém prostředí lze získat jídlo bez peněz?

Např. být zaměstnán v kuchyni, být v nemocnici, být ve vězení.

Hledání injekcí by mělo probíhat v rámci skupinového brainstormingu, kde je uvolněná atmosféra a kde nejsou a priori odmítány i "bláznivé" nápady. Řada návrhů bude nakonec samozřejmě vyřazena jako morálně nepřijatelná, ale takové návrhy někdy mohou navést řešitele na zajímavé řešení.